Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III

Soru 2
(I) Küçücük bir meydanı var Kanlıca’nın; burada her şey iç içe. (II) Bir yanda Mimar Sinan imzalı 1559-1560 tarihli İskender paşa camisi bulunuyor. (III) 0nun hemen karşısında iskele ve küçük bir balıkçı barınağı... (IV) Sonra da kıyı boyunca uzanan yalılar... (V) Şimdi biraz yukarıya, Kanlıca’nın sırtlarına tırmanalım. (VI) Yol boyunca rastladığımız evlerin mimarisi çok çeşitli. (VII) Kimi penceresinden sardunyalar sarkan, sabun kokulu evlerden; kimi de bahçesinde yüzme havuzu bulunan bir villa. (VIII) Sağlı sollu çalılıklarda böğürtlenler var; en kocamanından, en morundan...
Bu parçayı iki paragrafa bölmek gerekse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

Soru 3
Tasvir, her kalemin az ya da çok başvurduğu anlatım biçimidir. Kimi tasvirler içe dönük, kimi ise dışa yöneliktir. Bazı ruhsal tasvirlerde kahramanın iç dünyası öyle çarpıcı ve içten resmedilir ki okur bu tasvirle kendi iç dünyasının deşifre edildiği vehmine kapılır; çünkü bir başkasının diye okuduğu ruh betimlemesi kendi duygularıyla bire bir örtüşmektedir. Tasvir, sözcüklerle resim çizme sanatıdır. Bu sanat, ruhsal alanda yapılırsa ortaya çarpıcı psikolojik betimlemeler çıkar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır?

Soru 5
(I) Şiir dilinde, özellikle dilbilim açısından çeşitli anlam olayları vardır. (II) Örneğin karşıt ve zıt kavramlar bir araya getirilerek bir etki uyandırılabilir. (III) Cansız varlıklara insana özgü özellikler verilerek hayal gücümüz zorlanabilir. (IV) Bu tür anlam olayları her ülkenin şiirinde vardır. (V) Bizde de hem eski hem yeni şiirimizde bunlara sıkça yer verilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 6
“Ödeme, özendirme, ısıtma, aydınlatma, sağlık, temizlik, yemek” gibi işlerin yapılması Yönetimde İnsan İlişkilerinden hangisinin kapsamına girer?

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel unsurlarından birisi değildir?

Soru 8
“Planın uygulayıcılar tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde hazırlanması” planlamanın aşağıdaki hangi ilkesi ile ilgilidir?

Soru 9
Yönetimde ortak bir çalışma gerektiren amaçlara ulaşılabilmesi için yapının oluşturulması insanların güç ve eylemlerinin koordine edilmesi sürecine ne ad verilir?

Soru 11
Ülkedeki insanların hukuk önünde eşit olması, kişilere asaletlerine unvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 12
Üst yöneticilerin, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunması yönetimde uyulması beklenen aşağıdaki etik ilkelerden hangisini kapsar?

Soru 14
İl özel idaresinin bürokratik yapısında aşağıdaki birimlerden hangisi bulunmaz?

Soru 15
Protokol kurallarına göre bir törende en son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru 16
Mustafa Kemal’in askeri başarıları Türk tarihinde önemli dönüm noktaları oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu başarılar arasında gösterilemez?

Soru 17
Mustafa Kemal’in düşünce hayatının şekillenmesinde etkili olan şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 18
Grönland aşağıdaki ülkelerden hangisine bağlıdır?

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin Kurucu üyeleri arasında yer almaz?

Soru 20
Dünya Bankasının şuandaki başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinden önce çekilmesi gereken bakanlardan biridir?

Soru 23
200 milletvekili ile toplanan TBMM’nin karar alabilmesi için kaç milletvekilinin olumlu oyuna ihtiyaç vardır?

Soru 24
Anayasa mahkemesi yüce divan sıfatı ile aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?

Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa değişikliği ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine şekil bakımından dava açabilir?

Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasına göre sosyal ve ekonomik haklardandır?

Soru 27
T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer almaz?

Soru 29
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi memurlara tanınan genel haklardan değildir?

Soru 30
Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdaki merciilerden hangisinin yazılı izni ile açıklayabilir?

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalıştırılan memurların sınıfları arasında yer almaz?

Soru 32
“Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.” ifadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 33
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 34
Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan ortaöğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35
Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

Soru 36
Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz?

Soru 37
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz?

Soru 39
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere en fazla kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?

Soru 40
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?

Soru 47
5018 Sayılı Kanun’a göre Merkezi Yönetim Kapsamındaki kamu idareleri kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde en az kaç yıllık dönem için hesaplar?

Soru 48
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelerde kullanılacak şartnamelerde genel ve ortak esasları belirlemeye, genel esaslar tespit etmeye aşağıdaki makamlardan hangisi?

Soru 51
I. Saydamlık,
II. Rekabet,
III. Eşit Muamele,
IV. Kamuoyu Denetimi,
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Kamu İhale Kanununun ilkelerindendir?

Soru 53
Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar?

Soru 54
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilçe idare kurulu kararlarını karşı itiraz aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Soru 56
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl idare Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 57
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre “Bir iş yerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o iş yerinden seçilen kamu görevlisi” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 58
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, valiliğin mahkemeye vermesi sonucunda mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için ne kadar süre verir?

Soru 59
Kurum açma izni talebinin Valilikçe reddedilmesi halinde kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerin reddine ilişkin işlemin itirazına Bakanlık kaç iş günü içinde karara bağlar?

Soru 60
Özel Eğitim Kurumlarının uzaklık ile ilgili esasları müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirleyen bakanlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

şefki. 11 Temmuz 2018 tarihinde saat 16:22'de demiş ki;

Öğretmenlerim emeklilik işlemleri haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilir.Dolayısıyla 42. soru hatalı düzeltelim.

20
şefki. 11 Temmuz 2018 tarihinde saat 14:25'de demiş ki;

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilir.

3-2
şefki. 11 Temmuz 2018 tarihinde saat 14:23'de demiş ki;

42. SORU YANLIŞ

3-3

Facebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?