Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II

Soru 1
Mutluluğun en önemli sırlarından bazıları bence şunlardır ( ) ömrünün sonuna dek çalışmak ( ) yeteneğimiz elverdiği ölçüde yararlı yapıtlar ortaya koymak ( ) gücümüzün yettiğince ailemize ve çevremize destek olmak( )
Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

Soru 5
Cebeci İstasyonunda bir tren,
Nefes nefese soluyordu.
Gerilmiş bir keman teli gibiydik.
Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat
Bilmem kaça vuruyordu.
Yukarıdaki dizelerden aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 6
Motivasyon-Hijyen Teorisi olarak da bilinmektedir. Temel motivasyon faktörü ihtiyaçlardır. Bazı faktörler motive etmez ancak motivasyonun varlığı için gereklidir.
Yukarıda hangi motivasyon teorisinden söz edilmektedir?

Soru 7
İleti kodu, aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisinin içerinde yer alır?

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimde durum analizi aşamalarından değildir?

Soru 12
“Nikomakhos Etik” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 13
Türk idare sistemine göre aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer alır?

Soru 14
Türk idare sistemine göre il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni en geç kaç gün içerisinde valiye gönderilir?

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün, CHP'nin ikinci büyük kongresinde okuduğu Nutuk'un konuları içinde yer almaz?

Soru 17
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz''
Mustafa Kemal, bu sözü aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında söylemiştir?

Soru 18
Arap harflerinin güçlü bir estetikle yansıtıldığı İslami sanat dalıdır. Örneklerine sadece kitaplarda değil; kitabe, seramik kaplar, madenî eşyalar ve mimari öğeler üzerinde de rastlanmaktadır. Ahmet Karahisari ve Hafız Osman bu sanatın Türk tarihindeki önemli temsilcileridir.
Yukarıda adından söz edilen sanat dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19
Osmanlı Devleti′nde aşağıdakilerden hangisi şehzade sancağı olmamıştır?

Soru 20
Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı film, 24 Kasım 2017'de vizyona girdi. Birçok sembol ve metaforla zenginleşen, orijinal dili İngilizce olan filmin çekimleri, Türkiye, ABD ve Almanya'nın farklı şehirlerinde siyah beyaz olarak gerçekleştirildi. Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.
Parçada adından söz edilen sinema filmi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 21
ABD’nin Telaviv büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının yok sayılmasını BM’ye Türkiye ile birlikte teklif eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülenlerden birisi değildir?

Soru 23
T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz?

Soru 25
T.C. Anayasasına göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyeden oluşur?

Soru 26
I. Hak arama Hürriyeti
II. Kanuni Hakim Güvencesi
III. Suç ve cezalara ilişkin esaslar
IV. Haberleşme Hürriyeti
V. Sosyal Güvenlik Hakkı
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri “hakların korunması ile ilgili hükümler” kapsamında yer almaktadır?

Soru 27
T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?

Soru 28
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurumlarda çalıştırılan hizmet sınıfı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 29
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini ne zamana kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır?

Soru 30
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde soruşturma evrakına göre kararını verir?

Soru 31
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi kaç gündür?

Soru 33
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 34
Okul-aile birlikleri;
I-Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ayni ve nakdi bağışları kabul edebilirler.
II-Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilirler.
III-Okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla okul-aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 35
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle okul idaresi tarafından çocuğa bir yıl içinde kaç gün izin verilebilir?

Soru 36
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğretmen ve müdürlerin oturmaları için şehir ve kasabalarda yapılmış olan konutlara ait kira bedellerini aşağıdakilerden hangisi belirler?

Soru 37
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylere aşağıdakilerden hangi okullar açılabilir?

Soru 38
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunma” görevi hangi bakanlık birimine aittir?

Soru 39
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin her yıl ilgili Bakanlıkça belirlenen tutar” hangi Bakanlığın bütçesine konulan ödenekten karşılanır?

Soru 41
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak görevi aşağıdaki Bakanlık birimlerinden hangisine aittir?

Soru 42
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak” hangi birimin sorumluluğundadır?

Soru 44
I. Büyükşehir belediye başkanları
II. İl ve ilçe belediye başkanları
III. Belde belediye meclis üyeleri
IV. İl genel meclisi üyeleri
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İçişleri Bakanı yukarıdakilerden hangisi/hangileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkilidir?

Soru 45
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yer alır?

Soru 46
I. dış denetim raporları
II. idare faaliyet raporları
III. genel faaliyet raporu
IV. mahalli idareler faaliyet raporu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini hazırlarken yukarıdaki raporlardan hangilerini dikkate alarak hazırlar?

Soru 47
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak çeşitli kamu kurumların temsilcilerin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir.
Bu kurulda aşağıdaki kurumlardan hangisinin temsilcisi yoktur?

Soru 49
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında kaç yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir?

Soru 50
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Kamu İhale Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

Soru 53
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süreleri kaç yıldır?

Soru 57
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre “Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren ……. gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme …….. gün içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.”
Yukarıdaki boşluğa hangi seçenekteki bilgi gelirse doğru olur?

Soru 58
Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan hangi birimin izni olmadıkça yardım ve bağış kabul edemezler?

Soru 59
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre “Yabancı okulların taşınmaz malları, kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile Bakanlığa ya da kuruluş amaçları eğitim vermek olan ve ……………… göre kurulan vakıflara Bakanlar Kurulunun izni ile devredilebilir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 60
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu veya kurucu temsilcisi hakkında hangi kanun göre işlem uygulanır?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum EkleFacebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?