Test Kategorileri
Testler MEB MEB Görevde Yükselme MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS I

Soru 1
I. Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.
II. Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.
III. Mahkemeye başvurabilmek için, iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 2
Daha fazla kazanmak ve müşteri kaybetmemek için bütün müşterilerine dürüst davranan bir bakkalın eylemi Kant’a göre aşağıdakilerden hangisinegirmektedir?

Soru 4
İl Özel İdaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5
I. Telefonla bir kişi arandığında, arayan önce kendisini tanıtır.
II. Üstle konuşurken telefon ondan önce kapatılmamalıdır.
III. Üstler sekreter aracılığıyla aranır.
Protokolde, telefonda görüşme kurallarıyla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Soru 8
İnsanın var oluşunu sadece et, kemik, kan ve maddeden ibaret görmeyip ruhun derinliklerine inen, isyanın da bir ahlakı olduğunu ve bireyin toplumda bir ahlak nizamı çerçevesinde kendine yer edineceğini anlatan, bu millete Anadolu irfanının kıymetini ve düzen kurucu ahlakını kuşanmayı telkin eden, kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki sosyolojik gerçekliğimizi tahlil eden eserleriyle bilinen ve 2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin “Vefa” alanında ödül sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9
Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen ilk kadın yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10
Deniz üzerine inşa edilen Türkiye’nin ilk havalimanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11
2018 Türk Kültür başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
Mukaddime adlı eserinde şehirleri inceler ve şehir hayatı üzerinde analiz yapar. Özgün bir tarih kuramcısı, kültür, siyaset, felsefecisi ve toplum bilimcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14
T.C. Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine/hangilerine aittir?

Soru 15
T.C.Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden biri değildir?

Soru 16
T.C.Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının yüzde beşinin boşalması halinde ara seçim en geç kaç ay içinde yapılır?

Soru 17
T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi üyelerinin kaç tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir?

Soru 18
I. Aile yardımı ödeneği
II. Ölüm yardımı ödeneği
III. Eğitim, öğretim tazminatı
IV.Öğretim yılına hazırlık ödeneği
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre öğretmenlere yukarıdaki ödemelerden hangileri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir?

Soru 21
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan engelli memurlar ile kadın memurlardan hamile olanların, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 22
Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Yukarıda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun hangi temel ilkesi açıklanmıştır?

Soru 23
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.” İfadesi aşağıdaki hangi temel ilkeyi açıklamaktadır?

Soru 24
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 25
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı ilköğretim kurumları arasında yer almaktadır?

Soru 28
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Bakanlığımızın hizmet birimlerinden biri değildir?

Soru 29
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir?

Soru 30
I. Anayasa
II. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu
III. 1739 sayılı Millî Eğitim TemelKanunu
IV.Kalkınma Plan ve Programları
652 sayılı Mili Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yukarıdakilerden hangilerinin doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir?

Soru 32
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, "Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği içinde, yükseköğretim dışındaki her kademedeki özel öğretim kurumlarının açılmasına izin vermek ve bunları denetlemek." aşağıdaki Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

Soru 33
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, merkez ilçede bir lisede çalışan öğretmen hakkında soruşturma izni aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Soru 34
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre,kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Soru 36
I- Yargıtay
II- Millî Eğitim Bakanlığı
III- Vakıflar Genel Müdürlüğü
IV- Diyanet İşleri Başkanlığı
V- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

Soru 37
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir?

Soru 38
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge/ belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, mal alım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme türü hangisidir?

Soru 44
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi” aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

Soru 46
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre "valiler", il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir?

Soru 48
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre il/ilçedeki sendikalı üyenin, yasal sayıya ulaşması durumunda sendikanın il/ilçe temsilcisi haftada kaç saat izinli sayılır?

Soru 51
. (I) Yaşlılığın erdemleri üzerine bugüne değin neler söylenmemiş neler yazılmamış… (II) Cicero, Yaşlılık adlı yapıtında nasıl da över, yüceltir yaşlılığı; insanın bilgeleştiği, yaratma gücünün doruğa ulaştığı bir dönem diye adlandırır. (III) Yaşamın gerçek anlamına ancak bu dönemde ulaşırmış kişi. (IV) Çünkü yaşlılık, deneyime dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştiren bir okulmuş. (V) Bundan da öte, insanı değişik yönlerden durultup dinginleştiren, tutkuların her türünden arındıran sessiz bir güçmüş yaşlılık. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 53
Kimi filmlerde klişe bir sahne (I) (basmakalıp bir görüntü) vardır: Daktilosunun başına oturup yaratma sancıları çeken (II) (bir şey üretmeye çabalayan) bir yazar... Bu sahnede aktör, aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak (III) (yazıya dökmek) için daktiloya heyecanla beyaz bir kâğıt takar. Tuşların sert sesleri eşliğinde birkaç satır yazar. Bu arada, yardım umarcasına (IV) (ne yapacağını IV bilmeden) kahvesinden birkaç yudum alır. Yazdıklarının içine sinmediği (V) (yazdıklarından hoşnut olmadığı) Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı, ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir?

Soru 54
Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, zaman ilerledikçe onu daha mutlu eder olmuştu. Öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı, geçmişine olan özlemini çoktan alıp götürmüştü. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

Soru 55
(I) Bir oyun ya da senaryo, bir hamlede yaratılmaz; yazarının zihninde, birdenbire ve bütünüyle belirmez. (II) Yazarın ilk çabalarıyla ortaya çıkan, en fazla, ilkel bir taslaktır. (III) Yazar, göstermeye dayalı eserini adım adım geliştirerek ona son biçimini verir. (IV) En ilkel kurgu bile bir birikimin ürünüdür. (V) Bu sürecin uzunluğu, yazarın hazırlığına ve çalışma tarzına bağlıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

Soru 56
Yöneticinin kendini tanımasıyla ilgili olarak başkalarınca açıkça algılanan, bilinen ama yönetici tarafından bilinmeyen alan aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Soru 57
“Ödül ve ceza ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir” şeklinde ifade edilebilen motivasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 58
“Yönetimin sürecinin bu aşamasında belirlenen işler gruplara ayrılır. Bu belirlenen ve gruplanan işlere uygun personel atanır ve iş tanımları yapılır. Bu işlerin yürütülmesi için gerekli yer, araç ve gereçler ve uygulanacak yöntemler saptanır.“ Yukarıda tanımlanan yönetim süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 59
- Bu güç temelde korkutmaya ve cezalara dayanmaktadır.
- Bu gücün sahibi yöneticiler astlarının istemedikleri davranışlarını değiştirmek için farklı cezalandırma araçlarıyla onları etkilerler.
Yukarıda özellikleri verilen “Güç” türü aşağıdakilerden hangisidir?

Testi İndir

NOT: Soruların cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Soru Yorumları Yorum Ekle

İsimsiz 16 Kasım 2018 tarihinde saat 15:03'de demiş ki;

konularınızı güncellemeniz gerekiyor

2-2

Facebook Yorumları

Anket

Sitemizi Değerlendiriniz...
Çok iyi
İyi
Çok kötü
Kötü
Orta
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?