KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > MEB Görevde Yükselme > Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paraya ne denir?
Soru 3
I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir.
II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.
III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir.
IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” kapsamında memurların görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman (istisnai durumlar hariç) atanan vekil memurlara vekâlet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenir?
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine merkezde, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır?
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Memura isteği üzerine, eşinin doğum yapması hâlinde kaç gün izin verilir?
Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?
Soru 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Devlete ait resmi belge, araç, gereç vb. eşyayı kaybetmek aşağıdaki hangi disiplin cezaları içinde düzenlenmiştir?
Soru 13
657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim